نکته :اجرای کنسرت ناصریا که قول دادم به زوری حتما براتون میذارم از بدقولی خودم عذر خواهی میکنم

شرمنده طرفدارن....