کاش بابایی بود ....
چقدر باهم بازی کرد بوسه اش  هنوز روی صورتمه گرمای وجودش درست وقتی توی بغلش میکردم  ارامشم بود
حالا به این عکس نگاه میکنم  و اشک هایم صورتم خیس میکند .. بابایی  منتظرت میمونم بیا برام لالایی بخون
اره تو بابای بارون هستی
دوستتدارم ......
دختر کوچکت نینا..

nasser-nina