سلاممم دوستان عزیزم

این عکس ناصر در جمع نوازنندگان و کسانی که در کنسرت همراهیش میکنند

تقدیم به شما

http://nasserabdollahi.blog.ir/