امشب ز پشت ابر ها بیرون نیامد ماه

بشکن غرق را ماه من بیرون بیا امشب

ناصر عبداللهی